Artist Chairs

Franz West

(1947-2012)

2012. Nirosta, epoksyharpiks, akrylmaling. Hver stol ca 85 x 45 x 55 cm. 24 deler. Tilhører Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark.

2012. Nirosta, epoxy resin, acrylic paint: Each chair approx. 85 x 45 x 55 cm. 24 parts. Belongs to the foundation Tjuvholmen Sculpture Park.

Tilbake

Den østerrikske kunstneren Franz West fikk sitt gjennombrudd på den internasjonale kunstscenen på 1980-tallet. Hans kunst kan sees i sammenheng med wieneraksjonistene som forsøkte å bryte konvensjonene innen kunst med sine brutale happenings på midten av 1960-tallet. West, som jobbet med en rekke ulike teknikker som skulptur, maleri, collager, performance, installasjoner og møbler, utfordret de tradisjonelle grensene mellom kunst og betrakter. I tillegg til at kunstverkene skulle oppfattes visuelt, ønsket West at de taktile kvalitetene skulle være tilgjengelig for betrakteren.

Dette aspektet er kanskje enda tydeligere i det andre verket av Franz West i skulpturparken. De 24 stolene, som plasseres rundt i parken i forbindelse med arrangementer, er ment for publikums bruk. Alle de 24 stolene likner hverandre i formen, men følelsen av at hver stol er unik og verdifull underbygges av fargebruken, håndverket og de små variasjonene i formen. Dette bidrar til en følelse av usikkerhet: Er det et kunstverk eller et møbel?

Franz West har en omfattende utstillingshistorikk som blant annet inkluderer utstillinger på Documenta in Kassel og biennaler verden over. Nylige soloutstillinger har vært på Kunsthaus Bregenz, Lincoln Center i New York, Vancouver Art Gallery, MAK i Wien, Baltimore Museum of Art, Los Angeles County Museum of Art, Museum Ludwig i Köln og MADRE i Napoli. Kunsten hans er innkjøpt i samlinger som Centre Pompidou i Paris, Museum Ludwig i Köln, MAXXI i Roma, Moderna Museet i Stockholm, Museum of Modern Art og Guggenheim i New York og Carnegie Museum of Art i Pittsburgh.

The Austrian artist Franz West had his breakthrough on the international art scene in the 1980s. His art can be seen in conjunction with the Vienna Actionists, who in the mid-60s sought to break down conventions through art with the use of brutal happenings. West, who worked with a number of different techniques such as sculpture, painting, collage, performance, installation, and furniture, challenged the traditional boundaries between art and its beholder. The artist’s works are not only supposed to be experienced visually, but West wished for the tactile qualities of his works to be available to their beholders.

This aspect is perhaps even more literal in the Sculpture Park’s second work by Franz West. The 24 chairs, which are placed around in the Park in the event of happenings, are supposed to be used by visitors. All 24 chairs have the same shape, but the sensation of each chair is unique. This is underlined by West’s use of different colours, handicraft, and small formal differences. This contributes to a sense of uncertainty – is this an artwork, or is it a piece of furniture?

Franz West has an extensive exhibitionary history, which includes exhibitions at Documenta in Kassel and biennales all over the world. Recent solo exhibitions have been shown at Kunsthaus Bregenz, Lincoln Center in New York, Vancouver Art Gallery, MAK in Vienna, Baltimore Museum of Art, Los Angeles County Museum of Art, Museum Ludwig in Cologne, and MADRE in Naples. West’s art is acquired by collections such as Centre Pompidou in Paris, Museum Ludwig in Cologne, MAXXI in Rome, Moderna Museet in Stockholm, Museum of Modern Art, Guggenheim in New York, and Carnegie Museum of Art in Pittsburgh.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no