Eyes

Louise Bourgeois

(1911-2010)

1997. Sort granitt. Hver stein er 160 cm i diameter. Verket er en del av Selvaag Art Collection.

1997. Black granite. Each stone measures 160 cm in diameter. The artwork is a part of the Selvaag Art Collection.

Tilbake

Den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois ble født i Paris. Hun flyttet til New York i 1938, hvor hun ble boende resten av livet. Hennes kunst spenner ikke bare over et helt livsløp, men også over et variert spekter av formspråk og uttrykk. Hun har hele tiden hatt en unik evne til fornyelse og utvikling, og har uttrykt seg i teknikker som tegning, maleri, tekstil, skulptur, installasjoner og performance. Gjennom karrieren har Bourgeois beholdt et vedvarende vokabular av tema og motiver som har vært holdepunkter i de mange kunstneriske periodene hennes.

Bourgeois’ kunstneriske prosjekt kan betraktes som en pågående bearbeidelse av hennes egen fortid, hvor de menneskelige relasjonene i livet hennes står sentralt. Mange oppfatter hennes kunst som svært personlig, samtidig har kunstverkene et universelt uttrykk som mange kan relatere seg til. Selv om de er personlige manifestasjoner for Bourgeois, kan kunstverkene også oppleves personlige og følelsesmessige for publikum.

Skulpturen Eyes viser Bourgeois’ interesse for surrealistisk ikonografi, noe som særlig preget hennes sene arbeider. Øyet var et gjentagende motiv i surrealismen, både som symbol på persepsjon og som en hentydning til den kvinnelige anatomi. I møte med skulpturen på Tjuvholmen, blir man konfrontert av et par stiliserte øyne som stirrer rett på deg. Separert fra alt menneskelig, er de likevel imøtekommende med sitt spørrende og årvåkne uttrykk.

Louise Bourgeois regnes som en av de mest betydningsfulle kunstnere i det 20. århundre, og man finner kunsten hennes i mange av verdens største samlinger. De siste årene har flere av verdens viktigste institusjoner viet Bourgeois sentrale utstillinger. Blant disse er Qatar Museums Authority Gallery i Doha, Hamburger Kunsthalle, Museu do Arte Moderno i Rio de Janeiro, National Gallery of Canada i Ottawa, Tate Modern i London, Guggenheim Museum i New York, Centre Pompidou i Paris og Institute of Contemporary Arts i Boston.

The French-American artist Louise Bourgeois was born in Paris. She moved to New York in 1938, where she stayed for the rest of her life. Bourgeois’ art has not only stretched over a long lifetime, but also across a wide spectre of visual languages and expressions. Bourgeois had an unique ability to renew and develop her art, which resulted in works in as varied techniques as drawing, painting, textile, sculpture, installation and performance. Bourgeois, however, kept a consistent vocabulary of themes and motives throughout her career, which stand as cornerstones through the many differing periods of her oeuvre.

Bourgeois’ artistic project can be seen as a continuous processing of her own past, where the human relations in her life play a central role. Many perceive Bourgeois’ art as highly personal; at the same time her artworks have an universal expression, which many people identify with. Despite that these expressions were personal manifestations for Bourgeois, her artworks can be experienced as intimate and emotional by her audience.

The sculpture Eyes shows Bourgeois’ interest in surrealist iconography, something which characterises her late works. The eye was a reoccurring motif in surrealism, both as a symbol of perception and as a reference to female anatomy. Faced with Bourgeois’ sculpture at Tjuvholmen, the audience is confronted by a pair of stylised eyes, which stare directly at one. Although separate from anything human, they still come across as welcoming, with their questioning and vigilant expression.

Louise Bourgeois is considered to be one of the most important artists of the 20th century, and her work is to be found in many of the largest collections in the world. In recent years, many of the world’s most important institutions have devoted significant exhibitions to Bourgeois. Amongst these are Qatar Museum Authority Gallery in Doha, Hamburger Kunsthalle, Museu do Arte Moderno in Rio de Janeiro, National Gallery of Canada in Ottawa, Tate Modern in London, Guggenheim in New York, Centre Pompidou in Paris, and the Institute of Contemporary Arts in Boston.

Selvaag Gruppen
Silurveien 2 – inngang A
N-0380 Oslo

Presse/Kontakt

Marit Albertsen  
+47 91 58 25 60
marit.albertsen@selvaag.no

Sosiale medier

Facebook
Instagram
Selvaag.no